Циљеви и задаци удружења

Подружница подстиче и координира активност својих чланова на остваривању заједничких задатака и циљева.

Циљеви:

• Да доприносе напретку математичких и рачунарских наука и њиховим применама и популаризацији ових наука

• Да подстиче научни и стручни рад својих чланова, помаже научна и стручна истраживања у области математике, рачунарства и њихових примена у основним,

• Да се бави питањем наставе математике и рачунарства у основним, средњим и високим школама као и факултетима и доприноси унапређивању те наставе;

• Да открива, негује и развија обдарене младе математичаре/ке и програмере/ке

• Да се бави се питањима статуса и заштите математике и математичара нкроз одговарајуће организационе форме

 

Своје циљеве удружење постиже:

 

1. периодичним скуповима и састанцима на којима се приказују научни, стручни и педагошки радови и реферати о разним проблемима математичких и рачунарских наука и њихових примена;

2. организовањем семинара и стручних скупова

3. издавањем, за своје чланове, часописа и других публикација у области математичких и рачунарских наука;

4. организовањем разних видова ваннаставних активности за младе математичаре и програмере (такмичења, школа математике,)

5. сарађивањем са научним и образовним институцијама за математику и рачунарство, одговарајућим просветно-педагошким институцијама и другим радним и друштвеним организацијама;

6. сарадњом са сродним друштвима на територији Србије и сродним друштвима у другим земљама;

7. прикупљањем литературе из математике и рачунарства и њихова примена;

8. сарадњом са испоставом Министарства просвете Србије у Лесковцу (Школска управа у Лесковцу) и другим државним органима;

9. сарађивањем са синдикатима, студентским, средњошколским и основношколским организацијама у циљу организовања клубова младих математичара и њихових актива, такмичења, специјалних школа и семинара и других активности младих.

10. сарађивањем са струковним организацијама просветних радника у настојању да се афирмише статус математике и рачунарства и статус наставника и професора математике у образовном систему Србије.

 

У циљу остваривања заједничких потреба и интереса у Подружници се доносе програми и планови рада, помаже и подстиче стваралаштво.

Актуелно

Линкови